CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi; 1985 yılında Avrupa Birliği'nin ürünlere mecburi olarak getirdiği bir tür güvenlik işaretidir. AB; “Yeni Yaklaşım” adı altında bu işareti; AB ülkelerine ya da AB çatısı altında bulunmak isteyen ülkelere zorunlu kılmıştır. CE'nin açılımı olan Conformite European; Avrupa Kurallarına uygunluk anlamına gelmektedir. Bu işaretin olduğu ürünler; Avrupa Birliği'nin kurallarına, sağlık standartlarına ve çevre şartlarına uygundur anlamına gelir. Bu işaret elbette ki tüm ürünlere konulamaz. Bu işaretin olmadığı ürün ve mallar Avrupa pazarına giremez ve dolayısı ile de ticarileştirilemez. Eğer söz konusu bir ürün; Avrupa ülkelerinde satışa sunulmak isteniyor ise, CE Belgesi yani işareti taşımak zorundadır. CE Belgesi taşıyan ürünler; Avrupa Birliğine göre sağlıklıdır, tüketicilerin sağlığını ve hayvan sağlığını gözetmektedir. Yani aslında bu işaretin olduğu ürünler; ürünün asgari şartları yerine getirdiğini simgeler. Bir ürünün bu işareti taşıyıp taşımamasından üretici sorumludur. Eğer üretici Avrupa pazarına açılmak istiyorsa bu belgeye sahip olmalıdır. Ancak üretici bu belgeyi sağlayamıyorsa ve ithalatçı tarafından Avrupa pazarına sokulmak isteniyorsa; bu işareti ithalatçı firma sağlamalıdır. Üretici firmanın bağlı olduğu ülke Avrupa Birliği üyesi olmasa dahi ithalatçı bu durumu kapayabilir ve ürün Avrupa pazarında kendine yer bulabilir.

CE Belgesi

CE Belgesi taşıyan ürünler Avrupa pazarında çok rahat şekilde dolaşabilir. Küresel düzeyde üretici ve satıcı firmalar bu işaretin önemini bilirler. Bu işarete sahip olmayan üreticiler küresel pazarda da kendilerine yer bulamazlar. Aslında bu işaret bir nevi pasaport görevi görür. Eğer ki pasaportunuz yoksa Avrupa'ya gitmeniz de söz konusu değildir. Bu işaretin olduğu ürünlere kesinlikle kalitelidir diyemeyiz. Yani bu CE belgesi bir kalite ölçütü değildir. AB tarafından getirilen belirli bir standartlar ölçütüdür. Bu işareti taşıyan ürünler size kesinlikle bir kalite güvencesi ya da garantisi sağlamaz. Belirli bir değerlendirmeden geçtiğini belirtir. Bu yaklaşım 1985 yılında hayatımıza girmiştir ve ürünlerdeki gerekliliği yadsınamazdır. Tüketici sağlığına, çevre sağlığına önem verildiğinin bir göstergesi niteliğindedir. Bu özelliklerin varlığı ise tek tip olarak sembolize edilmiş; C ve E harfleri kendine has şekilde sembolleştirilmiştir. Bu işaretin olduğu ürünler tüketicide “ürünün güvenli ve kaliteli” olduğu algısı yaratmaktadır. Çoğu bilinçli tüketici; satın alacağı ürünlerde bu mevcudiyeti gözetir ve ona göre bir karar verir.

CE Belgesi değerlendirmesi yapılırken; ürünün hammaddesi, üretimi, tasarımı ve hatta ambalajlanması gibi kısımlar dikkate alınır. Tüm adımlar titizlik ile yürütülür ve standartlara uygunluk çok önemlidir. Bu standartların da bir derecelendirmesi yapılır ve ona göre bir risk analizi çıkarılır. Tüm bu işlemlere modüler yöntem denilmektedir. Bu modüler yöntem uygulanırken bazı risk grupları vardır. Bu gruplar A, B, C, D, E, F, G ve H olmak üzere gruplara ayrılır. Riskin derecesine göre ait olduğu gruba yerleştirilir. Eğer söz konusu ürünün riski; düşük riskli ürünler olarak nitelendiriliyor ise bu ürünün değerlendirmesini üretici yapabilmektedir. Fakat ürün; yüksek riski ürün olarak nitelendiriliyor ise bu ürünün değerlendirilmesini Avrupa Birliği tarafından onaylı kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Ürünün kullanımı sırasında herhangi istenmeyen bir durumla karşılaşılırsa yani kaza gibi durumlar söz konusu olursa; ürünün sorumluluğu tamamen üretici firmada olmaktadır. Bu durumda Avrupa Birliği herhangi bir sorumluluk üstlenmez fakat üretici firmanın da yapması gereken şeyler olabilir. Firma kendinden çok emin ise ürünün yanlış kullanımından kaynaklı yani “tüketici hatası” diyebileceği durumlar söz konusu olabilir. Ancak bunun ispatı için; ürünün üretimine ilişkin tüm belge ve verilerin en az 10 yıl süre ile arşivlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda üretici firma iddiasını ispatlamakta güçlük çekecektir.

Avrupa Birliği ile 1996 senesinde Gümrük Birliği anlaşması yaptık. Bu anlaşma sayesinde tarım ürünleri hariç ürünlerin serbest dolaşımı sağlanmıştır. Bu anlaşma ile AB ve Türkiye arasında bulunan kısıtlar ve engeller kaldırılmıştır. Gümrük Birliği anlaşması ile gümrük vergileri ve tarife dışı engeller gibi unsurlar da önemini yitirmiştir. İki tarafın da ortak olduğu bir gümrük tarifesi sistemi oluşturulmuştur. Ancak; bu anlaşma tüm ürünleri kapsamamaktadır. Tarım ürünleri Gümrük Birliği kapsamında yer almamaktadır. Ancak işlenmiş tarım ürünleri bu kapsama girebileceği gibi sanayi ürünler de yine bu kapsama dahildir. Bu anlaşma ile iki taraf arasındaki ticaret hacmi artmış ve bu da doğal olarak CE Belgesi gibi unsurları bir gereklilik haline getirmiştir. CE belgesi yani işareti Avrupa'da ve ülkemizde kullanılmaktadır. Ürünlerin iç ve dış pazarda kolaylıkla yer bulabilmesi için bu işaret bir gerekliliktir.

ISO Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

ISO yani Uluslararası Standart Organizasyonu 1947 senesinde 138 ülkenin standart hazırlama kuruluşlarını bir arada toplayan bir uluslararası kuruluştur. Bu organizasyonun amacı; tüm dünyada standardizasyonu sağlayarak ürünlerin kalitesini artırmak, ortak ticari faaliyetleri pekiştirmek ve ürünlerin küresel düzeyde pazarda yer almasını sağlamaktır. Birçok ülkede farklı standartlar belirleyen kuruluşlar vardır fakat bu organizasyon ortak bir standart belirlemiştir ve ülkeler bu standarda göre üretim yapmaktadır. ISO'nun birçok belge çeşitleri vardır eğer bu ISO Belge çeşitleri nelerdir diye soruyorsanız doğru yerdesiniz. ISO Belge çeşitlerinin en önemlileri ISO 9000 ve ISO 9001 diyebiliriz. ISO 9000 Belgesi; müşteri memnuniyetine yöneliktir. Organizasyonların amaçları ve stratejileri müşteri odaklı olmalıdır diyor. Bu müşteri memnuniyetini de kaliteye bağlı kılıyor. Yani bu belge çeşidi kalite odaklı bir standartlar bütünüdür diyebiliriz. ISO 9001 Belgesi de tıpkı ISO 9000 belgesine benzemekte. Bu belge de kalite odaklıdır. Etkin bir kalite yönetim sisteminin kurulması gerektiğine değinir. Bu belirli bir kalite standardı yani derecesi belirler ve bu dereceye ulaşabilen organizasyonlar bu belgeye sahip olabilirler. Bu belgeye sahip olan ürünler; uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş anlamı taşır ve belirli bir kalite düzeyine erişildiğini gösterir.

CE Belgesi Nedir

ISO 9001:2015 belgesi de vardır ve buradaki 2008 sayısı revizyon tarihini simgelemektedir. Bu standart çeşidi ise, her 3 yılda bir gözden geçirilir. Bu gözden geçirme uygulayıcıların desteği ile yapılmaktadır. Uygulayıcıların istek ve ihtiyaçları bu standardı sürekli revize etmektedir. Bu belge ile çalışanlar da kalitenin farkına varırlar ve bu bilince sahip olurlar. Bu belgeye sahip olan üretici ya da satıcılar hem pazarda hem de tüketici zihninde bir ayrıcalığa sahip olurlar. Bu da doğal olarak firmaya katma değer yaratacaktır. Rakiplerde eğer ki bu belge yoksa bu söz konusu firmaya rekabet avantajı da yaratacaktır. Eğer ki; söz konusu firmamız dış ticaret de yapıyorsa bu belge sayesinde daha çok ticari avantajlardan yararlanacak demektir. Bu belge sayesinde müşteri ve tüketici zihninde olumlu algılar ve geri dönüşler sağlanabilir. Günümüzde pazarlama faaliyetleri gün geçtikçe kendini aşmaktadır. Artık küresel pazarlama dediğimiz şey çok yaygın hale gelmiştir. Bu da doğal olarak rekabeti çok üst seviyelere çıkarmıştır. Bu rekabeti kendi lehine çevirmek isteyen üreticiler bu belgenin öneminin farkındalardır. Üreticiler biliyor ki; ürettikleri mal ne kadar kaliteli olursa olsun bunu belgelendirmek de çok önemlidir. Ürettikleri malın kaliteli olduğu algısı ve belgesi; geri dönüşler açısından büyük bir öneme sahiptir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Bir CE belgesi sahip olmak istiyor ama CE belgesi nasıl alınır bilmiyorsanız doğru metni okuyorsunuz demektir. CE Belgesi alabilmek için elbette öncelikle belirli kalite standartlarına ulaşabilmek önemlidir. Tüm kalite standartları sağlandıktan sonra bir CE belgesi veren firma ile anlaşılmalıdır. Firma ürününüzün ait olduğu yönetmelik kapsamında size bir yol haritası sunacaktır. Yönetmeliğin söz konusu ürün açısından bazı kıstasları bulunacaktır. Ürün bu kıstaslara göre revize edilebilir. Ancak yönetmelikler sık sık değişebilmektedir. Bu nedenle dikkate aldığınız yönetmeliğin en güncel halde olmasına çok dikkat etmeniz gerekecektir. Yönetmeliğe göre ürününüzün standartları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra taşımanız gereken belgeyi belirleyeceksiniz. Örneğin bu belge; CE Belgesidir. Bu karardan sonra ürünün teknik derecelendirmeleri ve değerlendirmeleri yapılır. Daha sonra da bir CE Belgesi veren bir firma ile iş akdi sağlanır. Bu belgeye sahip olabilmek için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan bir tanesi de bazı belgeleri taşıma zorunluluğudur. CE belgesi veren firma sizden bazı evraklar talep edecektir. Bu evrakları biraz açıklayalım.

CE Belgesi için istenen belgeler çeşitlidir. Genellikle bu bilgiler üreticiyi ilgilendirmektedir. Üretici hakkında temel bilgiler bu belgenin çıkarılması için gereklidir. Ürünün teknik bilgileri, işlevleri, adı gibi bilgilerin yer aldığı bir etiket ya da plaka firmaya verilmelidir. Ürünün kullanım amacı ve yerleri tespit edilmiş olmalıdır. Eğer bu ürün belirli bir ön testten geçirilmiş ise; bu testin raporları firmaya objektif şekilde sunulmalıdır. Test bir zorunluluk değildir fakat firmanız açısından size bir artıdır. Üretiminizde kullanmış olduğunuz standardın çeşidi ne ise ve bu standart ne biçimde uygulandı ise yine bu bilgiler de CE belgesi veren firmaya sunulmalıdır. Ürünün üretiminde kullanılan tedarik listesi sunulmalıdır. Eğer ki bu listede yer alan ürünler CE sertifikası kapsamında ise bunlar tek tek belirtilmelidir. Ürünün kullanım kılavuzu, işlevleri, kod numaraları, test sonuçları yine firmaya sunulması gereken evrak ve bilgilerdir.

Avrupa Birliği eskiden bu işaretleri zorunlu kılmıyordu. Ancak zamanla AB'ye katılan ülkeler arttığından çok çeşitli standartlar gelmeye başlandı. Ortak bir standart belirlenemedi. Bu AB açısından büyük bir zorluktu çünkü ürünlerin standardını belirlemede güçlük yaşanıyordu. Her ülke kendi ülkesinin standart kuruluşlarına göre bir standart belirliyor ve bunu farklı şekilde sembolize ediyordu. AB üyesi herhangi bir ülke kendi standardına göre ürettiği bir ürünü bir başka AB ülkesine gönderirken sıkıntılar yaşıyordu. Ürün kendine farklı pazarlarda yer bulamıyordu. Bu bakımdan AB böyle bir ortak standart belirleme zorunluluğu duymuştur. Bu durumun varlığı ticaret hacmini de olumsuz yönde etkiliyordu. Ülkeler özgürce farklı pazarlarda ticaret yapamıyor ürünler ülkede kalıyordu. Bu sorunlar zamanla ortadan kalktı ve birbirlerine benzeyen ürünler belirli bir kategori altında toplandı ve belirli standartlar uygulandı. Bu standartlar genellikle; çevreye duyarlılık, hayvan sağlığına duyarlılık, insan sağlığına duyarlılık, tüketici güvenliğine duyarlılıktır.

Tüm bu bilgilerin içerildiği dosyaya teknik dosya adı verilir ve bir bütün şekilde firmaya sunulur. Bunların sonucunda belgeyi vermekle sorumlu tutulan firma; ürünü bazı analiz ve testlere tabii tutar. Bu analizler yalnızca izin verilmiş laboratuvarlarda yapılır. Eğer CE belgesi alacağınız ürün zorunlu kapsama dahil değilse Self Deklarasyon adı altında firma kendi ürünü için CE belgesi alabilir ve ürününü satışa sunabilir. Aslında genel olarak da ürünlere CE işaretinin konulmasından üretici sorumludur. Ancak bunun için 2 ayrım söz konusudur: Düşük riskli ürünler ve yüksek riskli ürünler şeklinde. Düşük riskli ürünler, güvenlik açısından düşük riske sahiptir. Bu sebeple üretici ürünün uygunluk derecesine bağlı olarak bir beyanname hazırlar. Bu beyannamede ürünün tüketici ve çevre şartlarına uygunluğunu belirtir. Ancak yüksek riskli ürünlerde bu durum aynı şekilde yürümemektedir. Bu riske ait ürünler için yalnızca üreticinin beyanı yetmemektedir. Bu risk grubuna ait ürünlerin analizi onaylı kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. Söz konusu kuruluşun vereceği onay neticesinde CE belgesi ürüne verilir.

CE belgesi almak için bazı belgelerin hazırlanması gerekir demiştik. Bunların başında AT Uygunluk Beyanı gelmektedir. Bu beyanın teknik dosyaya iliştirilmesi gerekmektedir. CE belgesi için imalatçı hakkında bilgilerin de toplanması gerekmektedir. Söz konusu ürün hakkındaki bilgilerin de dosyaya eklenmesi gerekir. Ürün tasarımından işlevine, kullanım amacından kullanım yerlerine, test raporlarından teknik çizimlere kadar tüm bilgiler teknik dosyaya dahil edilmesi gereken belgelerdendir. Teknik dosyanız her zaman güncel halde tutulmalıdır. CE belgesi aldıktan sonra da üründe meydana gelen değişiklikler bu dosyaya eklenmelidir. Bu dosya her zaman hazır halde bekletilmelidir ve en az 10 yıl süre ile de arşivde bekletilmelidir. CE Belgesi almak için AB'nin yayımladığı 24 maddeden oluşan bir yönetmelik vardır. Bu yönetmeliklerde CE belgesi taşıyabilecek ya da taşıması zorunlu olan ürünler yer almaktadır. Bu yönetmeliklere Harmonize Standartlar da denilmektedir. Bu standartlar bölümünde ürünler ve ürünlerin derecelendirilmesi yer almaktadır. Bu yönetmelikler Avrupa Birliği tarafından getirilen düzenlemelerdir. Ürünlerin taşıyacağı asgari özellik ve belirli standartlar burada açık şekilde belirtilmiştir. CE işareti kullanan birçok ülke vardır. Bu ülkelerin sayısı günümüzde şu an 31'dir.Türkiye AB üyesi olmasa dahi CE Belgesi standartlarını yerine getirmiş ve ürettiği ürünlerin çoğuna CE belgesi alabilmiştir. Türkiye ile İsviçre de AB üyesi olmasa dahi bu şartları yerine getirmiştir.

CE İşareti ve Önemi Nedir?

Bir ürünün CE belgeli olup olmadığını anlamanın yolu CE işaretini ürün paketinde ya da ürün üzerinde görmekten geçer. Eğer söz konusu ürün üzerinde CE sembolü varsa bu ürün standartları taşıyor demektir. Orijinal CE sembolü C ve E harflerini içerir ve şekilleri dairesel niteliktedir diyebiliriz. Yani dairesel çizim teknikleri ile sembolize bir şekildir. CE işaretleri boyutu ürüne göre değişkenlik gösterse bile bazı en ve boy oranlarının korunması gerekmektedir. Örneğin; CE sembolünün boyu en az 5 mm olmalıdır. Bu sembol genellikle ambalaja monte edilse de bazı durumlarda ürünün kendisine de eklenmektedir. Örneğin bazı oyuncaklarda bu sembol direkt olarak oyuncağın kendisinde bulunur. CE sembolü bazen olması gereken şekilde ürünlerde olmayabilir. Olması gerektiğinden daha birbirine yakın ya da daha küçük olabilir. Bu iki anlama gelebilir: Ya ürün CE sembolü taşımaması gerektiği halde ürüne korsan yollardan CE sembolü eklenmiştir. Ya da; ürün gerçekten CE sembolü taşıması gerekiyor fakat üretici yanlış bir sembol kullanmıştır. Eğer ki CE işaretlemesi istenen özellikleri taşımıyor ise; ürün kendine Avrupa pazarında yer bulamaz. Daha doğrusu yasal yollar ile satılması mümkün hale gelemez. Üretici işareti gerektiği şekilde kullanamaz yani gerekliliklerine uygun şekilde işaretlemeyi uygulayamaz ise gerekli kurumlar tarafından bazı cezalara mecbur bırakılabilir. Bu sebeple bu işaretlemenin gerekli makamlarca usulüne uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bu hem olası cezalardan korunmanıza hem de tüketici nezdinden daha güvenilir olmanıza olanak sağlayacaktır.

CE Belgesi nasıl alınır

CE Belgesi Ne İşe Yarar?

Türkiye ve Avrupa pazarlarında sunulacak ürünler ve ayrıca serbest dolaşımda bulunan ürünler için CE belgesi.

Üreticiler ürünlerini AB pazarına satmak ve satmak için CE AB işaretini ürüne yapıştırmak zorundadır.

CE sertifikası, ürünün AB standartlarına uygun olduğunu gösterir.

CE sertifikası kesinlikle kaliteli bir marka veya garanti belgesi değildir,

CE işaretli ürünler, AB ülkelerinde düzenlemelerle ilgili yasal nedenlerden dolayı reddedilemez.

CE işareti, yeni yaklaşımın ilkelerine uygunluğun bir göstergesidir.

CE sertifikası iş dünyasına ve tüketicilere iki büyük avantaj sağlar. İşletmeler CE etiketli ürünlerin herhangi bir parazit olmadan satılabileceğini ve tüketicilerin işgücü koruması, güvenliği ve çevre koruması için temel gereksinimleri karşılayan ürünler satın aldığını biliyor.

Ülkeniz bir Avrupa Birliği ülkesiyse, başka bir ülkeye ihracat yapmak CE sertifikanıza bağlıdır. CE sertifikanız yoksa, yasal olarak dışa aktarmanız mümkün değildir. Bu süreçte, danışman firmada kısa sürede zorunlu bir CE sertifikası alınmalı, hazırlanmalı ve alınmalıdır.

Ülkeniz bir Avrupa Birliği ülkesi değilse, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine ihracat yapmak istiyorsanız bir CE Belgesi gereklidir. Ürünün üzerindeki CE işareti, kullanıcının ve ülkenin güvenini kazanmanızı sağlar.

Bir CE sertifikası, ihracatı yasallaştıran zorunlu sertifikalardan sadece biridir. Ürünü bir teminat veya teminat olarak değerlendirmek mümkün değildir. CE sertifikalı, çok iyi veya çok iyi kalitede ürünler gibi ifadelerin kullanılması tamamen yanlıştır. Garanti belgesi veya kalite sertifikası olmayan bir CE, ürünün içeriği ve kullanımı hakkında bilgi vermez. Sadece ürün üreticisine ticaret yapma imkanı verir. Ancak, CE işaretinin Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu belirtilmelidir. Belirli kontrol ve testlerden geçmemiş tek bir ürün CE işaretli olamaz.

Her şeyden önce, CE belgesi, ürünün Avrupa'da hak ettiği satışları gerçekleştirmesini sağlar. Ürünün yasal olarak reddedilmesi veya iade edilmemesi CE işaretine tabidir. Belge kalitenin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu belge, ürünün belirli testlerden geçmesini ve diğerlerinden daha iyi standartlara sahip olmasını sağlar.

CE Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Bu, ürünleri Avrupa Birliği ülkelerinde özgürce dağıtmanızı ve satmanızı sağlar. Üreticilerin, ürünlerini ülke düzeyinde satmak için CE işaretini ürüne yapıştırmaları gerekir.

Ürünün AB teknik yasalarına uygun olduğunu belirtir. Bazı ürünler pasaport görevi görür. Bu nedenle, CE sertifikası AB dışında üretilen ürünler / cihazlar için bir pasaporttur. Bir garanti belgesi veya kalite işareti olarak kabul edilemez. Ürün kalitesinin başlayacağı seviyeyi gösterir.

CE seviyesinin veya markasının altındaki ürünler güvensiz kabul edilir ve piyasaya sürülmez ve bu nedenle vasıfsız kabul edilir. Etiketli ürünlerin AB ülkelerinde yasal gerekçelerle reddedilme olasılığı düşüktür. Bu, üye ülkelerde ve Avrupa Birliği aday ülkelerinde pazarlama ürünlerinin önünü açmaktadır. Bu nedenle, sanayicilerin ürünlerini AB'de satması için bu işareti ürüne koymaları zorunludur. Ürünün teknik düzenlemelere uygun olduğu sembolleri. CE BELGESİ işareti, kalite işareti veya garanti belgesi olmamasına rağmen kalitenin başladığını gösterir.

CE Belgesi işareti, ürünün kalitesiz olduğu ve güvenlik standartlarına uymadığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu, pazarlara ürün tedarikini engellemektedir. Çünkü malların kalitesi düşük ve güvensiz kabul edilir. Sektördeki büyük üreticilerle rekabet sağlar. CE sertifikası ile, ürünün Avrupa pazarında serbest dolaşımı sağlanır. Aksi takdirde, bu belge ile ilgili yasal sebepler geçerli olacaktır.

CE Belgesi işaretini taşıyan bir ürün olmak, Avrupa Birliği tarafından uygulanan güvenlik ve kalite gerekliliklerini yerine getirme anlamına gelir. Bu nedenle, yasal nedenlerle AB üye ülkeleri ve aday ülkelerin pazarlarında olmak istiyorsanız, ürünleriniz bu işareti taşımalıdır.

CE sertifikası, ürünlerin Avrupa Birliğinin teknik mevzuatına uygun olarak serbest dolaşımını sağlamak için teknik yapıları basitleştirmek ve daha genel olarak düzenlemek için kullanılan bir güvenlik işaretidir.

CE işaretli veya CE sertifikalı ürünlere Avrupa pazarlarında izin verilmez. CE işareti veya CE sertifikası, üreticiler için birçok avantaja sahiptir.

CE Belgesi sertifikasının faydaları kısaca şöyle sıralanabilir;

CE işareti, ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,

Sanayiciler, ürünlerini ulusal ve uluslararası olarak satabilmek için ürüne “girmek CE” etiketini yapıştırmalı,

CE işareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygun olduğunu belirtir.

CE Markası, ürün tipi pasaport işlevi görür,

CE işareti, elbette, bir kalite işareti veya bir garanti belgesi değildir,

CE Belgesi işareti kalitenin başladığı seviyeyi gösterir.

CE işareti, bu seviyenin altındaki ürünler güvensiz kabul edilir, piyasaya sürülmez ve bu nedenle kalitesiz kabul edilir,

CE işaretli ürünler, AB ülkelerinde düzenlemelerle ilgili yasal nedenlerden dolayı reddedilemez.

CE işareti, yeni yaklaşımın ilkelerine uygunluğun bir göstergesidir.

CE ile işaretlenmiş ürünler, Avrupa Birliği'nde dağıtım için serbestçe kullanılabilir.

Sanayiciler, ürünlerini yurt içinde ve yurt dışında satmak için CE işaretini ürünlerine yapıştırmalıdır.

CE ile işaretlenmiş ürünler, bu ürünün Avrupa Birliği teknik mevzuatına uygun olarak üretildiğini onaylar.

Genel inanışın aksine, CE işareti mutlaka bir kalite sertifikası veya garanti anlamına gelmez.

Bu seviyenin altına düşen ürünler sağlıksız, güvensiz ve standart dışı olarak kabul edilir ve piyasaya sürülmemelidir.

CE Belgesi ile işaretlenmiş ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde standartların yasal gerekçeleri ile reddedilemez.

CE işareti, Avrupa Birliği'nde yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun bir üretim göstergesidir.

CE Belgesi Kuralları

Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için bu belgeyi almak için gereken tüm belgeler doldurulmalıdır. CE sertifikalı ürünleri yurtdışından getiren ithalatçılar da üretici ile iletişim halinde olmalıdır.

Piyasaya dağıtılacak, satılacak ve piyasaya sürülecek tüm ürünler Avrupa Birliği direktiflerine uygun olmalıdır.

Ürün üreticileri kendi sorumlulukları altına girdiğinden, Avrupa Birliği'nin hangi mevzuatına başvurmaları gerektiğini ve uygunluklarını kontrol etmeleri gerekir.

Üreticinin AB ile uygunluk beyanı veya performans beyanı hazırlaması gerekmektedir.

Yönerge veya kurallarda belirtilmişse, uygunluk değerlendirme prosedürünü veya ürün kalite sistemini kurmaya yetkili üçüncü bir taraf (yetkili organ) katılmalıdır. CE Belgesi sertifikasına sahip bir kuruluş bu markayı herhangi bir ürüne ekleyebilir. Ancak, ürünlerin farklı şekilde etiketlenmesi gerektiğine dair bir kural vardır. Bu kurala göre, ce belgesi kaplanamayacak veya karıştırılmayacak şekilde başka işaretler yapılabilir.

Bu belgeyi edinmek bazen zor olduğu için, ürün geliştirmeden başlayarak bu alanda bilgi sahibi olan yetkili bir kuruluştan yardım alınabilir.

CE Belgesi fiyatı

Bir CE Belgesi almakla ilgili olarak, eğer risk grubu düşükse, şirket bağımsız bir denetim firmasının onayı olmadan sertifika verebilir. Bununla birlikte, bu sertifikalandırma işlemini gerçekleştirmeden önce, bir dizi görevi tamamlaması gerekir.

Ürünün gerçekten bu etikete ihtiyacı olup olmadığına karar verin.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri, gereksinimlerini karşılayan birini, yani sorumluluğunun bir bölümünü belirlemelidir. Bu prosedürler modülden modüle toplam 8.

Modüllerin sırası şu şekildedir: Modül A, Modül B, Modül C, Modül D, Modül E, Modül F, Modül G, Modül H. Bu listelenen modüller, ürün hakkında sorular sorar ve ürünün risk seviyesi, bunlara göre belirlenir. Bununla birlikte, eğer riskli bir ürün üretilecekse, bu sertifikalandırma ve etiketlemenin tek bir şirket tarafından değil, bağımsız bir denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmesi daha makul ve uygun olacaktır. Ancak, seçilecek bağımsız denetim kurumu Avrupa Birliği tarafından yetkilendirilmeli, üretici ile herhangi bir bağlantısı olmamalı ve bir devlet kurumu olmamalıdır.

CE Belgesi işaretlemesinde, en büyük yanlış anlaşılma genellikle Çin ürünlerinde bulunur. Bu, Çin'in CE markasını (Çin İhracatı) ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu işaret olmadan bile, böyle bir fırsata sahip olanlar CE işaretine benzer şekilde yapabilir ve bu ürünleri Avrupa pazarında satabilir.

CE Belgesi İçin Gereken Belgeler

CE işareti, kullanım amacı için kullanıldığında, ürünün insanlara, hayvanlara, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini belirtir. CE işareti gerektiren 23 ürün grubundaki tüm ürünlerin CE işareti olmadan ihraç edilmesi mümkün değildir.

CE sertifikası, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından sunulan ve sorumlu olduğu müşterilere ilişkin ürünlerin (bu müşteri bireysel veya resmi bir kurum olabilir) sertifikalandırılması için çok önemlidir.

Ayrıca, açık ihalelere veya diğer özel ihalelere katılan tüm şirketlerin ön koşullardan biri olan bu sertifikaya sahip olmaları gerekir. Yaygın inanışın aksine CE Belgesi sertifikası şirketler için çok basit bir uygulamadır ve deneyimli firmamız tarafından makul fiyatlarla üretilir.

Sertifika süreci aşağıdaki gibidir; Mühendislerimiz gerekli dokümantasyonu ve bilgilendirme faaliyetlerini sizinle istişare halinde yürütürler. Gerekirse gerekli deneyler yapılır.

Tüm işler teknik bir dosyada birleştirilmelidir. Yetkili kuruluşunuz (CEN onaylı yetkili kuruluş) daha sonra ürünlerinizi CE ile onaylar.

CE araştırmasının merkezinde teknik bir dosya var. Şirketin risk sınıfına ait olmayan ekipman üretip üretmediği ve bu nedenle, CE işaretlemesi için yetkilerini kullanıp kullanmadığı (bu noktada danışmanlık hizmeti alabilir), riskli ürünler üretip üretmediği ve bu nedenle uzman tarafından kontrol edilmesi gerekir. CE Belgesi için yetki, teknik dokümantasyon tarafından hazırlanır. Bu dosya şirket dışındaki CE ile ilgili her türlü başvuru için bir link olacaktır. Yetkili makam tarafından onaylanması gereken şirketin bu dosyanın bir kopyasını saklaması ve orijinal belgeyi yetkili makama sunması gerekir.

Ayrıca, ürün elektrikli ekipmanla donatılmışsa, LVD, EMC gibi bazı elektriksel testler gerekir. Bunun için gerekli test ekipmanı çizilmeli. Bu ekipman hakkında bilgi şirketimizle görüşerek elde edilebilir. Bildiğiniz gibi, Türkiye'nin Avrupa'ya uyumuna karşılık gelen CE belgesi ülkemizde yürürlükte olan uluslararası bir belgedir. Bu sertifikaya sahip olan ürün veya hizmetler, çevreye, özellikle de insan sağlığına zarar vermeden, tamamen sağlıklı olarak işaretlenir. Bu sertifikaya sahip ürünler CE işaretlidir. Bu marka olmayan ürünler pazarda satılamaz. Piyasada ve yurtdışında ticari olarak bulunabilmek için bu işaret bulunmalıdır.

Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından belirlenen standartların, kuruluşların müşterilerinden sorumlu oldukları bir belge olduğunu gösteren CE belgesidir. Bu, ürünlerinin iyi kalitede olduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu yaratmadığını gösterir. Şimdi bir CE Belgesi sertifikası almak için neye ihtiyacınız olduğu hakkında bilgi verelim. Firmalar buna göre bir CE sertifikası almak için gerekli prosedürü takip etmelidir.

CE İşareti

CE Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

CE sertifikalarının geçerlilik süreleri, ilgili kurallara ve ilgili modüllere bağlı olarak değişir. Genelleme gerekirse, B modülünün belgeleri birçok direktifte 10 yıl ve bazılarında 5 yıl olarak tanımlanmaktadır. Ancak, çoğu direktif B modülünün sertifikasıyla birlikte CE işaretiyle etiketlenemediğinden, C modülü, D modülü ve E modülünün yıllık sertifikalarını almak gerekir. Ülkemizde, A modülü belgeleriyle ilgili bazı kuruluşlar yıllık denetim gerektirmektedir. Aslında, bu tür belgeler yine en az 5 yıllıktır.

CE Belgesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde (AÇA) serbest dolaşımdaki birçok üründe CE işaretini görüyoruz. Avrupa Birliğinde satın aldığınız yeni telefonda, mutfak robotunda, TV'de veya mum boyada CE işaretini göreceksiniz.

Gümrük İthalatında CE Belgesi Ve Bazı Hususlar

CGS Test Hizmetleri olarak, ithalat öncesi teknik destek sağlayabilir ve işlemlerinizi sürdürmeniz için size avantajlar sağlayabiliriz. Daha sıkı ürün güvenlik kontrolleri gümrüklerde CE Belgesi sertifikasının önemini göstermiştir. Her şeyden önce, ülkemizde üretilmese bile, ithal edilecek ve pazarlanacak ürünün özellikleri açısından bir CE işaretine sahip olması gerekiyorsa, bir CE sertifikası olarak alınması ve satılması gerekir.

Distribütörler

Distribütörler, örneğin hangi ürünlerin CE Belgesi işaretine ve beraberindeki belgelere sahip olmaları gerektiği ve aynı zamanda açıkça uyumsuz ürünler tanımladıkları gibi yasal gereklilikler hakkında temel bir bilgiye sahip olmalıdır. Ek olarak, distribütör ulusal makamlara gerekli belgeleri alma çabalarında yardım edebilmelidir.

Teknik Bir Dosya İçin Ne Yapmalı?

Uyumlaştırılmış AB kuralları, üreticilerin, ürünlerinin temel gerekliliklere uygunluğunu doğrulayan ve 10 yıl boyunca koruyan bilgileri içeren teknik bir dosya hazırlamasını gerektirir. Yetkili makamlar, yetkili makamlarca (ilgili bakanlıklar) ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun olarak atanır ve AB Komisyonu tarafından bildirilir.

Toplulukta veya üçüncü ülkelerde onaylandıkları uygunluk değerlendirme hizmetleri sağlayabilirler. Yetkili makam ve piyasa gözetim ünitelerine atandıkları bilgileri sağlamalı ve hizmetlerini tarafsız, bağımsız, ayrımcı olmayan ve yetkili bir şekilde sunmalıdırlar. Teknik yeterliliklerini doğrulamak için akreditasyon almaları önerilir.

Akreditasyon Neden Tercih Edilmelidir?

Akreditasyon, ulusal akreditasyon kuruluşunun (TÜRKAK) uygunluk değerlendirme kuruluşunun uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen koşullar altında uygun uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirebildiğini onaylaması anlamına gelir. AB'de akreditasyon ihtiyacının yasal dayanağı 765/2008 sayılı Tüzük ile belirlenmiştir.

Hangi Ülkelerde CE İşareti Geçerlidir?

Yukarıdaki sorudaki CE Belgesi işareti, biz zaten Avrupa Birliği ve Türkiye ülkelerinde faaliyet gösteriyoruz.

CE işaretinin global olarak tanınması ve tanınmasının güven sayesinde her gün arttığı belirtilmelidir. Doğrudan bir mevzuat olmamasına rağmen, birçok Asya, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkesinde gönüllü olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki diğer ülkelerde, CE işaretinde müşteri seçerken belirleyici bir faktör olabilir, ancak kendi yasal kuralları nedeniyle başka belgeler de gerekebilir.

CE Belgesi TSE'nin Yerini Alabilir Mi?

Bunun CE etiketi ve TSE etiketi ile farklı anlamları vardır. CE işaretli olmayan ürünler için, yerel düzenlemeler geçerlidir. Avrupa Birliğine Üye Devletlerde piyasaya CE işareti taşıyan ürünler satma fırsatına ek olarak, TSE markası yalnızca ülkemizde geçerlidir.

CE Belgesini Kimler Alabilir?

Avrupa Birliği'ne üye devletlerin her birinin ülkelerinde uyguladığı farklı standartlardı. Bu sorunları gidermek için birbirine yakın bulunan ürünler kategorilere ayrılarak gerekli güvenlik şartları ve standartları belirlenmiştir.

Avrupa Birliği'ne ihraç edilen tüm ürünler CE Belgesi sahibi olmalıdır. Bu bizim için de çok önemli. Üreticiye, bu işaretleri elde etmesi için ürünün özelliklerine bağlı olarak belirli bir yeterlilik verildi.

Avrupa Birliği güvenlik standartları olarak bilindiğinden, AB üyesi ülkelere üretim yapan veya ihracat yapanlar için önemli kabul edilen CE Belgesi, ülkemizin Avrupa'da üyeliğe doğru ilerlemesi kaydıyla tüm yerli üreticiler için önemlidir. Birlik. Üretim sürecini bu Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak indeksleyen uluslararası anlaşmalara taraf olan ülkemizde üretim yapan firmaların gelecekteki süreçlere uyumu sağlamak için tahsis edilecek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Bugünün koşullarında ve maliyetler en aza indirgenmiştir. Ayrıca, yerli üreticiler üretimini Avrupa Birliği'nde açamaz ve CE belgelendirme standartlarına uymadan ürünlerini AB ülkelerinde satamazlar.

Güvenlik kurallarına ve üretim uygunluğuna göre belirtilen gereklilikleri tanımlayan CE sertifikasyonunun standardizasyonu, Avrupa Birliği'nin operasyonel güvenliği için kabul edilebilir en düşük satış seviyesini gösterir. Bu minimum gerekliliklere uymamak, risk nedeniyle ürünün satışına izin verilmemesiyle sonuçlanacaktır. Bu nedenle, üretimin başlamasından hemen sonra ve onay almak umuduyla CE işareti başvurusu yapmak yerine, ilk aşamadan itibaren, yani ürün tasarımından itibaren bu standartlara uyan ürünleri elde etmek için niteliklerin elde edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, başvuru işlemlerinin olumlu olması garanti edilir, çünkü şirketin ürünleri, Avrupa Birliği tarafından satış izni vermek için talep edilen asgari seviyeye tekabül edecektir. Başka bir deyişle, Avrupa Birliği'ne kısa sürede, beklentilere uygun olarak ve beklenmedik sonuçlara sahip olmayan ihracat yapmaya başlamak isteyen tüm yerli üreticiler için makul olacaktır ve Ege Test Merkezinin yönetiminde profesyonelliğe yönelmek CE Belgesi süreci önemlidir. Şirketimiz LVD ve EMC'yi test etmek için gelişmiş bir altyapıya sahip olan akredite laboratuvarlara sahiptir ve ayrıca CE uygulamalarınız için danışmanlık ve danışmanlık hizmetleri vermekte ve ayrıca istenen standartlara göre verimliliği arttırmaktadır.

CE Belgesi Modüler Sistem Nedir?

Yeni yaklaşımla ilgili direktiflerdeki her ürün için, 13 Aralık 1990'da tek tek özel bir uyumluluk kontrolü yerine ortak bir yaklaşımla modüler bir sistem geliştirildi ve sonuç olarak, modüler bir yaklaşımla ilgili bir karar alındı. Bu yaklaşımda A'dan N'ye 8 farklı modül vardır. Bu modüller ürünlerin risk faktörlerine göre ayrılmıştır.

CE işaretini ürüne uygulamak için talimatlar belirtilmiştir. Üretici, bu ürünlerin piyasaya CE Belgesi ile yerleştirilmesinden sorumludur. Bununla birlikte, eğer üretici veya temsilcisi Avrupa Birliği'nde değilse, bu zorunluluk ithalatçı firma tarafından yerine getirilmelidir. Üretici, CE işaretini ürüne yerleştirmek için farklı seçeneklere sahiptir.

Maliyetleri düşürmek için, ürünlerini gerekli testlerde yapmayan firmaların CE işareti, ihracat aşamasında ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bir ürünü ihraç ederken, CE ürün raporları müşteriye birlikte gönderilmelidir. Bu raporlar ürün için gerekli testleri içermelidir. Bu testlere tabi tutulmamış bir ürün müşteri tarafından reddedilir. Bu durumda, şirket prestij kaybına uğrayacak ve ek hasara yol açacaktır.

CE Belgesi veren firmalar

CE Belgesi Maliyeti Ve Fiyatı

Bu, başlangıçta Avrupa standartlarına uyan ve genellikle kısaltmalarda kullanılan bir belgedir. Bu, Avrupa standartlarına uygunluk anlamına gelir. Belirli standartlara uygun olduğunuzu gösterir. Herhangi bir alanda birbirinden farklı olabilir. CE Belgesi çoğu şirket için çok önemlidir. Bu sertifikaya sahip olmayan ve bu onayı almayan mallar, Avrupa Birliği ülkelerine giremezler. Bu sebeple, birçok insan bunu Avrupa pasaportu olarak tanımlayabilir. 2004 yılından bu yana bu işaret, Türkiye iç pazarda zorunlu bir ulaşım haline gelmiştir. İlk şart, ürünlerin serbest satışı ve yeni pazarların açılması gibi çok önemli fonksiyonların sağlanmasıdır.

Doğal olarak, CE sertifikası alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Her ürün veya ürün grubu için özel kurallar tanımlanmıştır. Ardından, ürünün uyması gereken standartlar tanımlanır ve anlaşılır. Elbette burada düşünülmesi gereken birçok şey var. Özellikle, piyasaya giriş kuralları göz ardı edilmemelidir. Örneğin, bir CE Belgesi olarak, Türkiye'de piyasada satılacak bir ürün olmalı, kendi kurallarını ihlal etmemelidir. Yol haritası bu akılda tutularak seçilir. Direktifler şirketin nasıl takip etmesi gerektiğini açıkça açıklıyor. Bu nedenle, bu yönergeleri dikkatlice izlemelisiniz.

Ürün tipi de önemlidir. Riskli ürünler kategorisinde yetkili kurumlardan uygun bir sertifika teklifi istenir. Bu ürünün standartlara uygun olarak üretilip üretilmediği incelenir. Ürünün mekanik, elektriksel ve yapısal yapısında risk analizi yapılır. Bu arada, bazı pürüzlülük değiştirilebilir ve standartlara uygun hale getirilebilir. Aynı zamanda, ürünlerin standartlara uyması için gerekli eğitimler uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Bu konuda bazı direktifler belirlenmiştir ve sürekli olarak uymaları gerekir. Bir CE sertifikasının maliyeti için birçok farklı fiyat bulabilirsiniz. Ama her şey nereden aldığınla alakalı. Genel olarak, Türk Standartlar Enstitüsü TSE, bu CE belgesini verebilir.

Avrupa Birliği'nde yasadışı ticaretin önlenmesi için gündemde yer alan CE belgesi kayıt dışı ekonomi için çok önemli bir adımdır. Hem kalite hem de güvenlik açısından üreticilerin ülkeye kendi takdirine bağlı olarak girmeleri ve belirli satış kriterlerini karşılamayan ürünler sunmaları çok zordur. Bu nedenle, Avrupa Birliği tarafından CE sertifikası almak için verilen karar, pazara giren ürünün çok daha büyük ekipmanlara yönelik olmasıdır.

Avrupa Birliği'nden geliyorsanız veya olmasanız da, Avrupa ülkelerinde satış yapmak istiyorsanız bir CE Belgesi almanız gerekir. Bu yükümlülüğün dışında işlem yapmak istiyorsanız, çok yüksek para cezalarına hazırlıklı olmalısınız. CE sertifikası isteyen üreticiler bunu iki şekilde yapabilir.

CE Sertifikası Pahalı Mı?

CE sertifikası almak isteyen üreticiler bunu iki şekilde yaparlar. Öncelikle, düşük riskli ürünler için CE işaretini kendiniz yapıştırın. İkincisi, onaylanan kuruluşlardan sertifikalı belgeler alırsınız. Ne olursa olsun, danışabileceğiniz firmalarla bu süreçten geçmek çok daha faydalı olacaktır. Danışmanlık şirketi ve Avrupa Birliği bir araya geldiğinde, yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalırsanız tamamen yanılıyorsunuz. CE Belgesi sertifikası çok pahalı bir belge değildir. Ürünü Avrupa standartlarında sunmak için bir istişare almak çok yararlı olacaktır. Aksi takdirde, ürünlerinizi piyasadan reddetme veya alma gibi işlemler ile karmaşık detaylar arasında sorunla karşılaşabilirsiniz.

CE Sertifikası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

CE sertifikası almak isteyen üreticiler bu konuyu danışmanlık firmalarıyla tartıştıklarında, şirketler kendileri için bir fiyat çalışması yapmalıdırlar. Fiyatlar ürüne ve ürün detaylarına göre değişmekte ve şirket prensiplerine göre değişmektedir.

CE sertifikası, danışılan firmaların detaylı bir çalışmasını gerektirir. Bir işaret koymak için, tasarımdan ayrıntılı tekniklere kadar birçok noktayı dikkatlice incelemek önemlidir. Bir firmanın kişi yerine değeri, hesaplama ve başvuru süreci, testler ve laboratuvar adımları fiyatı belirlemede önemlidir. Ürün pazara girmeden önce CE Belgesi sertifikası almalıdır. Bu nedenle, projeden test sonuçlarına, başvuru sürecinden onay aşamasına kadar gerekli finansal adımların atılması önemlidir. Diğer bir maliyet faktörü, ürünün karmaşıklığıdır. Ayrıca, düşük derecede bir risk kesinlikle finansal değişikliklere yol açacaktır.

CE Belgesi Fiyatları

Danışmanlık firmasına bağlı olarak değişen CE sertifikalarının fiyatları hakkında açıkça söylemek zordur. Bir danışman firmadan CE sertifikası almak istiyorsanız, hizmetlerin maliyeti ve ürün bilgileri önemli değişikliklere yol açacaktır. Ürünün risk derecesi özellikle önemlidir.

CE Belgesi sertifikalı düşük riskli ürünler ile yüksek riskli ürünler arasında farklılıklar vardır. Bu nedenle fiyatta farklılıklar var. Ürünün, araştırma ve laboratuvar sürecinde CE işaretinin gereklerini karşılayıp karşılamadığı da önemlidir. Avrupa Birliği standartlarına uygunluk açısından test edilmiş bir ürün yararları ve zararları açısından değerlendirilir. Bu süreç hem firma hem de üretici için yapılması gereken bir işlemdir. Standartları karşılayan bir ürün için birçok teste gerek olmayacak, bu nedenle fiyat da değişecektir.

CE Belgesi Veren Firmalar

Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Kanada ve İsrail gibi devletler arasında birçok karşılıklı tanıma anlaşması var. Sonuç olarak, bu ülkeler ayrıca Avrupa Birliği veya diğer ülkelerden CE işaretli ürünleri de tanır. Tanınma, yasalar düzeyindedir, çünkü ülkemizdeki aynı direktifler uyum konusundaki yasalar tarafından zaten kabul edilmiştir.

Avrupa Birliğinde yer alan CE işareti, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için, ürünün üretici tarafından izlenmesi gereken güvenlik, işçilik ve güvenlik gereksinimlerine uyduğunun bir simgesidir.

Yeni yaklaşım politikasına uygun olarak yayınlanan direktiflerde; ürün tanımı, riskler, asgari güvenlik gereklilikleri, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır. CE işareti, tüketiciye kalite garantisi vermez, ancak yalnızca ürünün minimum güvenlik gereksinimlerine sahip olduğunu gösterir. CE Belgesi, tüketiciye ürünün güvenli olduğu hakkında bilgi verir ve diğer yandan, ürünleri bir Üye Devletten diğerine taşırken ticari bir tür pasaport görevi görür. Bu işareti taşıyan Yeni Yaklaşımın ürününün Avrupa Birliği ülkesine girebilmesi için üzerinde CE işareti bulunmalıdır.

CE Belgesi Ürüne Nasıl İliştirilir?

CE işareti, ürünün AB Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretilip onaylandığı anlamına gelir. Diğer bir deyişle, temel gereksinimler ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitkilerin yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicilerin asgari güvenlik gereklilikleri bakımından korunması olarak tanımlanmaktadır. CE işaretli ürünü Yeni Yaklaşım kurallarına uygun olarak piyasaya sürmekten üretici sorumludur. Ancak, çoğu zaman ithalatçı bu sorumluluğu yerine getirmelidir. Başka bir deyişle, ithalatçı, ithal ettiği ürünlerin AB standartlarına uygun olmasını sağlamalıdır. Bu nedenle, ülkemiz dahil üçüncü ülkelerden AB'ye üye ülkelere ihracat yaparken, AB üyesi ülkelerde ihracatçı şirketin temsilcisi bulunmuyorsa, CE Belgesi ürüne iki şekilde eklenebilir.

İlk durumda, ihracatçı firma hiçbir şeye müdahale etmemekte, ithalatçı firma ithal edilen ürünün uygunluğunu değerlendirmek ve “uygunluk beyanı” vermek üzere CE işaretini ürüne iliştirmektedir. İkinci durumda, ihracatçı firma ürünlerini aynı yöntemleri kullanarak kontrol eder. Ancak, “hektar ile uygunluk beyanının ithalatçı tarafından verilmesi gerektiği için, CE işareti ithalatçı tarafından veya ithalatçı ile ihracatçı tarafından birlikte uygulanır. CE işareti iki şekilde yapıştırılmıştır. Düşük riskli ürünler için üretici, ürünün kendi yönergelerine göre veya başka bir test tezgahında test ederek ilgili direktifle uyumlu olup olmadığını belirler.

Ürün uygunsa, üretici bir uygunluk beyanı hazırlar ve CE işaretini ürüne yapıştırır. Yüksek riskli ürünler söz konusu olduğunda, üretici AB üye devletlerinde kurulan yetkili organlarla iletişim kurmalı, aynı zamanda diğer ülkelerde şube veya temsilcilik ofisleri bulundurmalıdır. Ürünün, üçüncü taraf olması gereken bu test ve / veya belgelendirme kuruluşlarının yaptığı testler sonucunda yürürlükteki yasalara uygun olduğu tespit edilirse, imalatçının uygunluk beyanı vermesi ve ürüne CE işareti eklemesi gerekir. Ürünün ait olduğu grup ilgili direktifte belirtilir veya test tesisleri aracılığıyla belirlenebilir. Avrupa Birliğinde, CE işaretini çıkarabilecek test ve belgelendirme kuruluşları, yeterli altyapıya sahip kurumlar arasından üye devletlerin yetkili makamları tarafından belirlenir. Üye Devletlerin makamları tarafından belirlenen ve AB Resmi Gazetesinde yayınlanan kuruluşlar yetkili makamlardır.

Üye Devletler tarafından atanan yetkili organlar, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bildirilir ve isimleri, diğer Üye Devletlere duyurulmaları amacıyla, AB Resmi Gazetesinde yayınlanır. Bu kuruluşlar teknik olarak yetkin olmalıdır. Bu kuruluşların AB'de akreditasyonu, yeterliliklerini kanıtlamak için iyi bir yol olarak görülmektedir. Ürününüz için yeni bir yaklaşım direktif (ler)i tanımlayın. Varsa uygun Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını tanımlayın. Ürününüzün satılabileceği Üye Devletler / AB ülkelerinde, bu ürün için hala ulusal düzenlemeler olup olmadığını kontrol edin. Ürününüzün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinin (Modüllerinin) temel gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için amaçlanan uygunluk değerlendirme yöntemini tanımlayın.

Temel gereksinimlere uyumu belirlemek için ürününüze yetkili bir kuruma danışmaya karar verin. Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin takip edilmesini sağlamak için istenen tüm test ve uygunluk kriterlerine uymak için Yetkili Organ ile yakın çalışın. Teknik dosyayı ve Direktif (ler) tarafından istenen diğer raporları ve belgeleri kaydedin. Uygunluk değerlendirmesinden sonra, bir Uygunluk Beyanı ve varsa destekleyici kanıtlar hazırlayın. Ürün, etiket, ambalaj veya beraberindeki belgeye doğru CE işareti yerleştirildikten sonra ürünü piyasaya sürün. İşlemler bu şekilde tamamlanmaktadır.

AB, üye ülkeler arasında ticareti daha kolay ve ucuz hale getirmek için bir CE sertifikasyon programı başlattı. Bu, üreticinin, ürününün, iş güvenliği ve güvenliği alanında AB direktifleri tarafından belirlenen minimum yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan ettiği anlamına gelir. Müşteriler çoğu zaman bir üründeki CE Belgesi işaretinin, diğer ürünlerde bulunmayabilecek minimum kalite puanını belirten asgari standartları karşıladığını tespit eder.

CE Belgesi İle İlgili Yeni Yaklaşım İçin Kılavuzlar Nelerdir?

Avrupa Birliği, malların Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) boyunca serbest dolaşımını kolaylaştırmak için birçok önlem aldı. Bu önlemlerden bazıları Yeni Yaklaşımın Kılavuzu olarak bilinir. Yeni yaklaşımın yol gösterici ilkeleri, ürün tasarımı üzerinde kontrol sağlar ve hepsinden önemlisi, ürün güvenliği ile ilgili olarak Avrupa çapında uyum sağlamayı amaçlar.

Yönergeler oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve basınçlı ekipman dahil geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Temel amaç, ürünlerin iyi tasarlanmış ve kullanıcı dostu olmasını sağlamaktır. Yeni Yaklaşım Direktifinin uygulandığı Avrupa genelinde, üreticilerin CE etiketlerini ürünlerine yapıştırması gerekmektedir. CE Belgesi işareti gereklilikleri, aynı Direktif dahilinde olsa bile, Direktiften Direktife kadar değişebilir.

Üçüncü taraf testleri, sistem değerlendirmesi ve teknik dosya değerlendirmesi gerekebilir; ancak bazen yalnızca doğrulanmamış bir üreticinin iddiası yeterlidir. Dikkatli ol! Ürününüzün gereksinimleri karşıladığını ve ürünün uygunsuz olduğunu iddia ederseniz, yasal işlem yapılır. Direktif ürün ve / veya sistemlerin bağımsız olarak test edilmesini, onaylanmasını veya doğrulanmasını gerektiriyorsa, bu tür işlemler “Yetkili Kuruluş” tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ülkemizdeki Her Ürün Grubu İçin CE Belgesi Adına Yetkili Bir Organ Olacak Mı?

Onaylanmış kuruluşların varlığı tamamen piyasa koşullarına göre belirlenir. Sektörün ihtiyaçlarına ve onaylanmış kuruluşun potansiyeline bağlı olarak, yetkili makam aynı alanda çalışmak üzere birden fazla onaylanmış kuruluşa atanabilir veya bir alanda kârlı bir faaliyet olarak kabul edilmezse, onaylanmış kuruluş yok bu alana atanabilir. Bu durumda, bu alandaki sertifikasyon hizmetleri AB ülkelerinde kurulan yetkili organlarca sağlanacaktır. Bu kuruluşların ülkemizde temsilcileri de olabilir.

Bazı durumlarda üretici, onaylanmış herhangi bir kuruluşla iletişim kurmadan CE Belgesi işaretini ürüne yapıştırır. Bu, her ürün / ürün grubu için ilgili direktiflerde belirtilmiştir. Bu çerçevede, üreticilerin ürünleri için yönergeleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayıp uygulayan devlet kurumlarıyla yakın ilişkiler kurmaları şarttır.

Yetkili makamlar tarafından belirli ürün gruplarında çalışmak üzere seçilen yetkili makamlar için adaylara, bir kimlik numarası almak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından bildirilmiş, ancak bu başvurular, yasalara uygunluk açısından neyin değerlendirilmesi gerektiği konusunda tamamlanmamış ve Ülkemizdeki uygulamaların durumu ve aday kurumların yeterliliği. Halen ülkemizdeki muhtemel yetkili organlar için aday değerlendirme süreci devam etmektedir ve bu süreç henüz tamamlanmadığından ülkemizde yetkilendirilmiş kurum henüz faaliyetlerine başlamamıştır.

Değerlendirme süreci birkaç unsurdan oluşur: ilgili direktifleri uyumlu hale getirmek için yayınlanan düzenlemelerin orijinal AB direktifinin gerekliliklerine uygun olup olmadığı, mevzuatın uygulanması için gerekli denetim altyapısının tamamlanıp tamamlanmadığı, metroloji, belgelendirme, metroloji, kalibrasyon, vb. ve aday kuruluşların teknik altyapısının yeterli olup olmadığı ve gerekli kriterleri karşılayıp karşılamadığı bilinmelidir.